Lista aktualności Lista aktualności

Klauzula informacyjna

RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

          Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, informuje o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OŚRODEK  TECHNIKI  LEŚNEJ z siedzibą  w JAROCINIE przy  ul. PRZEMYSŁOWA 2D. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail BIURO@OTLJAROCIN.LASY.GOV.PL; telefonicznie pod numerem  62 7498049 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
  2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl
  3. Celem przetwarzania jest:
  • Realizacja umów związanych ze sprzedażą wyrobów produkowanych przez Zakład; obsługa posprzedażna, zlecanie usług, sprzedaż towarów handlowych, obsługa klienta związana z realizacją zakupów na rzecz Ośrodka Techniki Leśnej,  dla których przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne

( wymagamy od Pani/Pana następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania Pani/Pana lub siedziba firmy; nr telefonu; e-mail; NIP/PESEL; nr konta bankowego.) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:  podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych, innym odbiorcom danych, ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe, np. bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

  • Realizacja obowiązków prawnych przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie na podstawie art.6 ust.1 pkt a),b),f) oraz w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych.
  1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • Obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • Do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów, maksymalnie przez okres wynikający z obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.   Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do

cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

pod adresem: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również

     w formie profilowania.

10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel w który dane zostały zebrane.

OŚRODEK  TECHNIKI  LEŚNEJ  w JAROCINIE

uprzejmie informuję, że cały teren Zakładu wraz z terenem Stacji Kontroli Pojazdów są monitorowane!

Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Zakładu, podmiotom udzielającym wsparcia Zakładowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres do 45 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.