Lista aktualności Lista aktualności

Klauzula informacyjna

RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

         

Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie, informuje:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OŚRODEK  TECHNIKI  LEŚNEJ z siedzibą  w JAROCINIE przy  ul. PRZEMYSŁOWA 2D, 63-200 JAROCIN. Może się Pan/Pani z nim skontaktować:

drogą elektroniczną na adres e-mail: BIURO@OTLJAROCIN.LASY.GOV.PL; telefonicznie pod numerem:  62 7498049;

tradycyjnie pocztą na adres wskazany powyżej;

 1. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl;
 2. Celami przetwarzania danych osobowych są:
 • Realizacja umów związanych ze sprzedażą wyrobów produkowanych przez Zakład; obsługa posprzedażna, zlecanie usług, sprzedaż towarów handlowych, obsługa klienta związana z realizacją zakupów na rzecz Ośrodka Techniki Leśnej,  dla których przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Wymagamy od Pani/Pana następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania Pani/Pana lub siedziba firmy; nr telefonu; e-mail (dane kontaktowe opcjonalnie); NIP/PESEL; nr konta bankowego.)

W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy udostępniać dane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych;

 • Realizacja obowiązków prawnych przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • Prowadzenie monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia na terenie siedziby Zakładu i obiektów należących do Zakładu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora – poprawa bezpieczeństwa osób i ochrona mienia;
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • Obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
  i rachunkowych;
 • Do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów, maksymalnie przez okres wynikający z obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania chyba że przepisy stanowią inaczej;

7.   Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy stanowią inaczej. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

pod adresem: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

     w formie profilowania;

10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celach innych niż te, w który dane zostały zebrane.

 

 

OŚRODEK  TECHNIKI  LEŚNEJ  w JAROCINIE

 

uprzejmie informuje, że cały teren Zakładu wraz z terenem Stacji Kontroli Pojazdów są monitorowane!

 • Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Dane z zapisu mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom Zakładu oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres do 45 dni.
 • Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (chyba że przepisy stanowią inaczej), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.