Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko konstruktora

OTL Jarocin ogłasza nabór na stanowisko konstruktora

I. Zakres podstawowych zadań pracownika

 1. Bierze udział przy opracowywaniu planów produkcji, prototypów i serii produkcyjnych wyrobów.

 2. Bierze udział w opracowaniu założeń do prototypów.

 3. Opracowuje zarys rozwiązań technicznych .

 4. Opracowuje dokumentację produkcyjną prototypu.

 5. Uczestniczy w wykonaniu prototypu.

 6. Sporządza dokumentację techniczno-konstrukcyjną serii informacyjnej wyrobu.

 7. Analizuje wyniki badań i wnioski z ocen użytkowników i jednostek badawczych.

 8. Analizuje wnioski i usterki zgłaszane przez zespół serwisowy.

 9. Opracowuje projekty zmian konstrukcyjnych w produkowanych urządzeniach na podstawie zgłaszanych uwag.

 10. Inicjuje powstawanie urządzeń prototypowych na podstawie istniejących rozwiązań na rynku.

 11. Opracowuje zmiany konstrukcyjne wynikające z nowych technologii.

 12. Opracowuje rozwiązania techniczne na potrzeby zakładu.

 13. Opracowuje katalog części do instrukcji obsługi wyrobów gotowych.

 14. Aktualizuje instrukcje obsługi oraz katalog części zgodnie z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji produkcyjnej.

 15. Kompletuje dokumentacje produkcji seryjnej.

 16. Prowadzi całość zadań dotyczących procesu oceny zgodności i certyfikacji wyrobów gotowych.

 17. Opracowuje warunki techniczne odbioru końcowego wyrobów OTL Jarocin.

 18. Prowadzi sprawy związane z ochrona patentową oraz wykupem praw autorskich.

 19. Współpracuje z działem marketingu w zakresie opracowania materiałów informacyjnych dla wyrobów gotowych.

 20. Współpracuje ze stanowiskiem ds.kontroli jakości w zakresie organizacji kontroli produkcji w ramach samokontroli oraz odbioru końcowego wyrobów gotowych.

 21. Współpracuje z kierownikiem działu produkcji w procesie uruchamiania nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz nowych technologii.

 22. Współpracuje ze stanowiskiem ds. BHP przy opracowywaniu instrukcji stanowiskowych dla nowo uruchamianych maszyn i urządzeń.

 

II.Wymagania obligatoryjne (podstawowe)

 • udokumentowany staż pracy minimum 3 lata na stanowisku jako konstruktor

 • wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia (preferowany kierunek mechanika i budowa maszyn lub kierunki pokrewne),

 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej 3D oraz 2D,

 • dobra znajomość oprogramowania SolidWorks – warunek konieczny,

 • umiejętność tworzenia i czytania schematów hydraulicznych,

 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,

 • mile widziana znajomość systemu do zarządzania dokumentacją SolidWorks PDM,

 • mile widziana znajomość oprogramowania SolidWorks Simulation,

 • mile widziana znajomość oprogramowania CodeSys, Parker IQAN lub doświadczenie w programowaniu sterowników mobilnych,

 • mile widziana znajomość podstaw systemu Linux lub znajomość na poziomie podstawowym języka Python,

 • język angielski w stopniu komunikatywnym,

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole projektowym,

 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

III.Wymagania dodatkowe (preferowane)

-odbyte szkolenia w zakresie projektowania maszyn rolniczych, leśnych, układów hydrauliki mobilnej

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:

     Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu należy składać do 30 września 2021 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu):

1.osobiście,w zamkniętej kopercie, w sekretariacie OTL, 63-200 Jarocin, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

2.pocztą tradycyjną na adres OTL Jarocin, ul. Przemysłowa 2D,
63-200 Jarocin,: lub mail  biuro@otljarocin.lasy.gov.pl

Każda z ww. form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko    

konstruktora” oraz z podanym adresem do korespondencji, mailem i numerem telefonu.  

Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

V. Warunki zatrudnienia:

- miejsce wykonywania pracy: biuro OTL Jarocin ,

-umowa o pracę na czas określony, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy możliwość dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony ,

-zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,-świadczenia socjalne,

VI.Wymaganie dokumenty:

-CV opatrzone podpisem,

-list motywacyjny opatrzony podpisem,

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

-kserokopie świadectw pracy,

-kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dot. stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja,

-oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym umyślne przestępstwa skarbowe oraz stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku(załącznik nr 1),

-klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy w OTL Jarocin (załącznik nr 2),

-wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika LP (załącznik nr 3).

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem będącym w moim posiadaniu” wraz z podpisem kandydata na każdej stronie kopii dokumentu.

10.  Informacje dodatkowe:

1.Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy, zostaną zwrócone lub zniszczone (trwale usunięte z elektronicznych nośników danych) w terminie do 14 dni od zakończenia postepowania rekrutacyjnego.

3.Dyrektor OTL zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.

4.OTL Jarocin nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.

5.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, OTL Jarocin w załączniku nr 2 zamieszcza klauzulę informacyjną