Ogłoszenie o wyborze ofert Ogłoszenie o wyborze ofert

Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.1.2021

Ogłoszenie o wyborze oferty na Dostawę ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.1.2021

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawę ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.1.2021 ofertę złożył jeden wykonawca:

K&H Agrotech sp. z o.o., Okmiany 30 R, 59-225 Chojnów  na cenę brutto 596.550,00 zł..

Termin wykonania do 15.12.2021r. od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji 24 miesiące z limitem 1800 Mtg na podstawie warunków gwarancji od dnia przekazania przedmiotu dostawy w siedzibie Nadleśnictwa Legnica.

Termin płatności 21 dni od dnia odebrania towaru, zgodnie w wystawioną fakturą VAT.

Zamawiający wybiera ofertę złożoną przez Wykonawcę:

K&H Agrotech sp. z o.o., Okmiany 30 R, 59-225 Chojnów.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia kryteria określone w SWZ i w ocenie uzyskała 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia, że Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w dniu 11.06.2021r.

 

DYREKTOR ZAKŁADU

/ podpis/

Ryszard Misiek

Jarocin, 07.06.2021r.