Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dostawa blach gorącowalcowanych w gatunku 18G2A na 2022 rok

 

Jarocin, 03 grudnia 2021 r.

 

Nr sprawy ZA.270.1.3.2021

Dotyczy: postepowania przetargowego w trybie podstawowym pn.:Dostawę blach gorącowalcowanych w gatunku 18G2A na 2022 rok. Sprawa ZA.270.1.3.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

 

Uzasadnienie faktyczne: Została złożona 1 oferta, jej wartość to 253.799,68 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 224.721,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

p. o. DYREKTORA ZAKŁADU

 

Marek Bambrowicz