Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Techniki Leśnej, ul. Przemysłowa 2 D, 63-200 Jarocin

Budynek główny A – Biurowiec administracji to obiekt dwukondygnacyjny (parter i piętro) usytuowany jest w odległości około 50 metrów od bramy głównej wjazdowej po lewej stronie.  Wejście oznakowane Administracja do siedziby znajduje się w podcieniu budynku, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż trawnika i parkingu dla klientów.

Pojazdy dla gości parkowane są na wewnętrznym parkingu w okolicy budynku z oznakowaniem Parking dla klientów.

Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform  dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście główne prowadzi do przestronnego holu, gdzie po skontaktowaniu się z sekretariatem za pomocą Wideomofonu Goście oczekują na przybycie osoby kompetentnej do załatwienia sprawy.

Poruszanie się po terenie budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo jest możliwe tylko na parterze. Budynek nie posiada windy. Drzwi i przejścia w budynku nie posiadają minimalnej szerokość 90 cm, umożliwiającej skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarz przebiega na jednym poziomie przez długość całego parteru. Wejście na piętro jest możliwe tylko schodami. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek nie jest obsługiwany przez pracowników ochrony.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 62 747 35 82 lub e-mailowo na adres biuro@otljarocin.lasy.gov.pl.